MenuMenuArrow-rightArrow-rightHorseHorseArrow-rightArrow-rightHorseGuestGuestArrow-rightArrow-rightGuestCanopyCanopyArrow-rightArrow-rightEvent

RETNINGSLINJER FOR AFVIKLING AF GALOPLØB PÅ KLAMPENBORG GALOPBANE

GUIDELINES FOR RACEDAYS AT KLAMPENBORG GALOPBANE

Alle retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne skal overholdes. Er du syg, så bliv hjemme. Vask hænder i sæbe, host/nys i ærmet. Undgå at røre øjne, næse og mund. Husk at holde afstand og pas på hinanden.

All guidelines from the Health Authorities must be observed. If you are sick, stay at home. Wash hands using soap, cough/sneeze in the sleeve. Avoid touching your eyes, nose and mouth. Remember to keep your distance and take care of each other.

Aktive akkrediterede personer må maksimalt opholde sig 10 personer samlet.

Accredited persons may be in groups of a maximum of 10 persons in total.

Indgangen er bemandet med vagter, så kun akkrediterede personer får adgang. Adgang kan kun ske via hovedindgangen eller ”Drive in”.

All entrances will be staffed by security making sure only accredited persons will have access. All access must be thru the main entrance or “Drive in”.

Staldområder ved og bag ”Drive in”: Kun akkrediterede personer må opholde sig i staldene ved ”Drive in”. Dette kontrolleres kl. 11.00, når træningen er afsluttet. Dette gælder også permanente stalde bag ”Drive in”.

Stables at and behind “Drive in”: Only accredited persons are allowed to be present at the stables at “Drive in”. This will be checked after the training session has ended at 11am. This also applies for the permanent Stables behind “Drive in”.

Adgang til området er kun tilladt for følgende personer med startheste på dagen:

Jockeys som skal ride på dagen

Trænere med startende heste på dagen

Trækkere, som er akkrediteret af deres trænere iht. restriktioner for antal trækkere

Chauffører, som er akkrediteret af deres trænere og har kørt heste til løb. Chauffører skal opholde sig omkring deres køretøjer og må ikke komme ind på selve baneanlægget/publikumsområdet

OBS: Navneliste tjekkes af, og uvedkommende afvises

Entrance to the area is only permitted for the following persons with runners:

Jockeys riding on the day

Trainers with runners on the day

Grooms, accredited the trainer according to groom restrictions

Drivers, accredited by the trainer, driving horses to the Raceday. The driver must stay around the vehicle and are not allowed to enter the racecourse or the Public area.

NOTE: Names will be checked and all unauthorized persons will be rejected entrance

Restriktioner for antal trækkere:

1 trækker pr. hest med mindre samme træner har 2 heste med, hvor der er mere end 3 løb mellem starterne.

Restrictions regarding amount of grooms:

1 groom pr. horse unless the same trainer has two horses running, where there are more than 3 races between the runners.

Ophold dig kortest muligt tid på banens område – kør hjem, når starthestene er klar til afgang.

Stay as short as possible on the course area – leave the venue as soon as the horse is ready for departure.

De startende heste skal anbringes i de anviste bokse.

The starting horses must be placed in the designated boxes.

Alle spisesteder er lukket. Medbring eget mad og drikke.

All food outlets / restaurants are closed. Bring your own food and drink.

Øvrige fællesarealer, såsom publikumsarealet og vægten, er lukket.

Other common areas such as the public area and the weight are closed.